งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561 ระดับขาติ ภาคเหนือ จ.พะเยา

362

ภูมิใจที่ได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาการศึกษาของไทยครับ..ในงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561 ระดับขาติ ภาคเหนือ จ.พะเยา ระดับมัธยมศึกษา การแข่งขันรายการ การประกวดภาพยนต์สั้น ม.4-ม.6 วันที่ 21-22 ธันวาคม 2561 ณ โรงเรียนจุนวิทยาคม อาคาร 3 ห้อง 328 “หัตถศิลปฺถิ่นเหนือ ก่อเกื้อวัฒนธรรม เด็กเหนือก้าวนำ ไทยอลนด์ล้ำสู่สากล” ได้รับเกียรติร่วมเป็นคณะกรรมการตัดสินให้คะแนน การแข่งขันภาพยนต์สั้นนักเรียนระดับมัธยมต้นครับ..