พัฒนาฝีมือพะเยามอบใหญ่เครื่องมือช่างชุมชน 127 ชุด

323

วันที่ 10 กันยายน 2561 เวลา 09.00 น. นายวิชัย คงรัตนชาติ หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน เป็นประธานในพิธีมอบเครื่องมือช่างให้กับผู้มีรายได้น้อยที่ลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐที่ผ่านการฝึกอาชีพเร่งด่วน สาขา ช่างอเนกประสงค์ (ช่างชุมชน) ตามโครงการ “เพิ่มศักยภาพผู้มีรายได้น้อยที่ลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐ สร้างงาน สร้างอาชีพ เพิ่มรายได้ และความมั่นคงในชีวิตจังหวัดพะเยา” จำนวน 127 คน และได้เปิดการฝึกอาชีพเสริมให้กับผู้มีรายได้น้อยที่ลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐฯ อีก 4 รุ่น จำนวน 80 คน ใน 4 สาขา ได้แก่ การผลิตสินค้าและของที่ระลึกสำหรับนักท่องเที่ยว (การทำไม้กวาดดอกหญ้า และการทำไม้กวาดทางมะพร้าว) การทำผลิตภัณฑ์เครื่องจักสาน และการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากผ้า (พรมเช็ดเท้า) โดยฝึกอบรมระหว่างวันที่ 10-12 กันยายน 2561 ณ อาคารอเนกประสงค์บ้านใหม่แท่นคำ หมู่ที่ 16 ต.ห้วยลาน อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา โดยมีนายเสริมสกุล พจนการุณ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพะเยา กล่าวรายงาน และนายศักดิ์ชัย โชติมานนท์ นายอำเภอดอกคำใต้ กล่าวต้อนรับ

นายวิชัย คงรัตนชาติ หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า โครงการฝึกอาชีพเร่งด่วน สาขา ช่างอเนกประสงค์ (ช่างชุมชน) ให้กับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนี้ มุ่งเน้นการมีช่างประจำหมู่บ้านและชุมชน (หมู่บ้านหรือชุมชนละ 1 คน) สำหรับจังหวัดพะเยาตั้งเป้าฝึกไว้ จำนวน 820 คน (ตามจำนวนหมู่บ้านและชุมชนเมือง) โดยมีการฝึกทักษะฝีมือช่างในหลายด้าน ทั้งช่างไฟฟ้า ช่างซ่อมอุปกรณ์ไฟฟ้า ช่างประปา ช่างซ่อมสุขภัณฑ์ ช่างทาสีผนัง และปูกระเบื้อง เพื่อให้สามารถทำงานช่วยเหลือด้านช่างในหมู่บ้านและชุมชนของตนเองได้ เป็นการลดภาระค่าใช้จ่ายของประชาชนที่ไม่ต้องนำอุปกรณ์ต่างๆ ที่ชำรุดมาซ่อมในตัวเมืองหรือตัวจังหวัด อีกทั้งยังเป็นการเพิ่มรายได้ให้กับตัวช่างชุมชนเองจากรับจ้างงานซ่อมแซมต่างๆ ซึ่งในวันนี้ได้มีพิธีมอบเครื่องมือช่างจำนวน 17 ชิ้น สำหรับใช้ในการประกอบอาชีพ ทั้งนี้ ช่างอเนกประสงค์ (ช่างชุมชน) ทุกคนจะได้รับการขึ้นทะเบียนเป็น “อาสาสมัครพัฒนาฝีมือแรงงาน” ของสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพะเยา เพื่อเป็นเครือข่ายหลักในการประสานงานฝึกอาชีพ และเป็นกำลังหลักประจำหมู่บ้านในการช่วยเหลือประชาชนในช่วงเกิดภัยธรรมชาติ เช่น อุทกภัย หรือวาตภัย ทั้งนี้รายชื่อช่างอเนกประสงค์ประจำแต่ละหมู่บ้านพร้อมที่อยู่และหมายเลขโทรศัพท์ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพะเยาจะนำขึ้นเว็บไซต์ของสำนักงานฯ เพื่อให้ประชาชนสามารถติดต่อประสานจ้างงานช่างได้โดยตรง

​นายประทีป ทรงลำยอง หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ได้กล่าวเพิ่มเติมว่า โครงการเพิ่มศักยภาพผู้มีรายได้น้อยที่ลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐฯ สำหรับจังหวัดพะเยาได้รับเป้าหมายฝึกทั้งหมดในปีงบประมาณ 2561 จำนวน 5,388 คน แบ่งเป็นฝึกอาชีพเร่งด่วน สาขาช่างอเนกประสงค์ (ช่างชุมชน) จำนวน 288 คน และ ฝึกอาชีพเสริม จำนวน 5,100 คน ขณะนี้สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพะเยา ได้ดำเนินการฝึกแล้ว 4,059 คน คิดเป็นร้อยละ 75.43 โดยแบ่งเป็นการฝึกช่างอเนกประสงค์ จำนวน 212 คน และฝึกอาชีพเสริม จำนวน 3,847 คน คงเหลืออีก 1,253 คน ซึ่งพยายามจะฝึกให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 30 กันยายน 2561 นี้แต่ปัญหาอุปสรรคหลักที่พบ คือ ผู้ลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐที่แจ้งความประสงค์จะฝึกไว้ได้ไปทำงานต่างจังหวัด หรือเป็นนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยพะเยา หรือวิทยาลัยอาชีวะต่างๆ เมื่อสำเร็จการศึกษาแล้วได้เดินทางกลับภูมิลำเนาของตนเองหรือได้งานทำต่างจังหวัด จึงไม่สามารถเข้ารับการฝึกได้

​นายเสริมสกุล พจนการุณ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพะเยา เปิดเผยเพิ่มเติมว่า การฝึกอาชีพเร่งด่วน สาขา ช่างอเนกประสงค์ (ช่างชุมชน) ในจังหวัดพะเยา ได้รับความสนใจจากผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่ขอเปลี่ยนแปลงสาขาการพัฒนามาฝึกช่างเอนกประสงค์เป็นจำนวนมาก โดยเฉพาะ จากกลุ่มแจ้งความประสงค์ฝึกอาชีพเสริม ขณะนี้มีผู้สนใจแจ้งความประสงค์ฝึกสาขาช่างอเนกประสงค์ (ช่างชุมชน) ทั้งหมด 341 คน ซึ่งเกินกว่าเป้าหมายที่ได้รับ (288 คน) ถึง 53 คน นอกจากนี้ยังมีกลุ่มรับงานไปทำที่บ้านและกลุ่มผู้ประสงค์หางานทำในประเทศและต่างประเทศจากสำนักงานจัดหางานจังหวัดพะเยาก็แจ้งความประสงค์ขอเปลี่ยนแปลงสาขาการพัฒนาทักษะทั้งฝึกอาชีพเร่งด่วน สาขา ช่างอเนกประสงค์ และฝึกอาชีพเสริมอีกจำนวน 236 คน โดยได้รับความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐประจำจังหวัดพะเยา (คอจ.) เรียบร้อยแล้วด้วย