พากิน พาเที่ยว : ชิม ชม ผลิตภัณฑ์ชุมชน ที่ มหาวิทยาลัยพะเยา

344

การอบรมเชิงปฏิบัติการ ยกระดับร้านค้าธงฟ้าประชารัฐสู่กาีเป็นโชห่วยมืออาชีพ จังหวัดพะเยา ณ มหาวทยาลัยพะเยา โดย สนง.พาณิชย์จังหวัดพะเยา ต่วมกับมหาวิทยาลัยพะเยา ระหว่างวันที่ 14-18 กค.2561 ผู้เข้าร่วม 400 คน พาณิชย์ เดินหน้ายกระดับร้านค้าธงฟ้าประชารัฐ สู่ร้านโชห่วยไฮบริด เบื้องต้นเตรียมจัดอบรมร้านค้าธงฟ้าประชารัฐ 3 หมื่นราย สู่การเป็นโชห่วยมืออาชีพ สอนเทคนิคการทำธุรกิจ เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับร้านค้า พาณิชย์จังหวัดทั่วประเทศ เพื่อดำเนินการจัดทำโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการยกระดับร้านค้าธงฟ้าประชารัฐสู่การเป็นโชห่วยมืออาชีพ จำนวน 30,000 ราย โดยกระทรวงพาณิชย์มีเป้าหมายที่จะทำการฝึกอบรมเจ้าของร้าน หรือผู้แทนร้านค้าธงฟ้าประชารัฐร้านค้าละ 1 คน ตั้งเป้าหมายอบรมทั้งสิ้น 376 รุ่น อบรมรุ่นละ 50-80 คน เพื่อพัฒนาร้านค้าธงฟ้าประชารัฐให้มีความรู้ ความเข้าใจในการทำธุรกิจและสามารถพัฒนาจนเป็นโช่ห่วยมืออาชีพ หรือร้านโชห่วยไฮบริดได้ในอนาคต โดยจะเริ่มดำเนินการระหว่างเดือนพฤษภาคม-กันยายน 2561 ทั้งนี้ แนวทางการดำเนินการ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดในแต่ละพื้นที่จะต้องประสานและติดตามให้เจ้าของร้านค้าธงฟ้าประชารัฐเข้าร่วมรับการฝึกอบรม โดยจะร่วมกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กรมการค้าภายใน สำนักงานบัญชีคุณภาพ ผู้ประกอบการ ผู้ผลิต ร้านค้าส่ง และภาครัฐและเอกชน ผู้เชี่ยวชาญ และสถาบันการศึกษาในพื้นที่ จัดทำหลักสูตรและจัดหาวิทยากร โดยในช่วงแรกจะมีการติดตามเป็นพี่เลี้ยงในการดูแลร้านค้าธงฟ้าประชารัฐจนกว่าจะสามารถดำเนินการได้อย่างเข้มแข็ง นอกจากนี้ กระทรวงฯ จะประสานผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ชุมชน ผู้ผลิตสินค้า ร้านค้าส่งระดับจังหวัดและระดับอำเภอ ให้เข้าร่วมกิจกรรมเพิ่มช่องทางการตลาดในการนำผลิตภัณฑ์ชุมชนเข้ามาจำหน่ายในร้านค้าธงฟ้าประชารัฐ รวมถึงเพิ่มช่องทางในการกระจายสินค้าออกนอกพื้นที่ด้วย สำหรับการติดตามดูแลร้านค้าธงฟ้าประชารัฐ ได้มอบหมายให้สำนักงานพาณิชย์จังหวัดทำการติดตาม และตรวจสอบการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และกฎกติกาที่ร้านค้าธงฟ้าต้องปฏิบัติตามประกาศของกรมการค้าภายในอย่างใกล้ชิด เพื่อป้องกันไม่ให้มีการกระทำผิดเงื่อนไข…